– ––––•(-•دخملونه•-)•–––– – بــِسْم ِاللْـہِ الـرَّحْمـטּِ الرَّحیـمْ وَإِטּ یَڪُادُ الَّذِیـטּَ ڪَفَـرُو الَیُـزْلِقُـونَڪَ بِـأَبْصَـارِ هِـمْ لَمَّـا سَمِعُـوا الـذِّڪْرَ وَیَقُولُوטּَ إِنَّـہُ لَمَجْنُـوטּُُ وَمَـا هُـوَ إِلَّـا ذِڪْرٌ لِّلْعَـالَمِیـטּْ سلام به وبم خوش اومدین بدون نظر خارج نشین. tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com 2020-06-04T11:29:51+01:00 mihanblog.com لوگوی وبلاگ 2016-05-08T20:18:34+01:00 2016-05-08T20:18:34+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/67 ک.ل .... سلام واسه وب لوگو ساختم.کدشو بزارین تو وباتون.<a href="http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/"><img src="http://i.freegifmaker.me/1/4/6/2/7/4/14627451691628312.gif?1462745180" alt="gifs website"/></a><br/><a href="http://www.freegifmaker.me/">FreeGifMaker.me<a/> سلام واسه وب لوگو ساختم.
کدشو بزارین تو وباتون.
Made at FreeGifMaker.me<a href="http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/"><img src="http://i.freegifmaker.me/1/4/6/2/7/4/14627451691628312.gif?1462745180" alt="gifs website"/></a><br/><a href="http://www.freegifmaker.me/">FreeGifMaker.me<a/>


]]>
میگذرد........ 2016-05-01T10:48:41+01:00 2016-05-01T10:48:41+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/66 tarane joon روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ... و مَنـ هـَر روز ... دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ... عـاقـِلـ تـَر مـیـشـَوم‍ـ ... دیـگـَر کَـمتـَر رویـا مـیـبـافَـمـ‍ ... وَ دیـرتَـر آدَمـهـا را بـاوَر مـیـکُـنَـمـ ‍... بـیـشتـَر اِحــس‍اساتَـمـ‍ را نـادیدِه‍ میـگیـرَمـ ‍... روزهـا مـیـگُـذَرَنـد ... و مَن‍ـ هـَر روز ... بیشتَر اَز دُنیاۍ سادِگۍ اَمـ‍ فاصِلِہ میگیرَم‍ـ :) &nbsp; &nbsp; •|روزا ارومــ •|شـــبـا داغـــونــ •|ایــنـِــ قـــانـونــ :) ⇆فَـــرآمـوشـ کُنْـ⇄ ✡عِـین

روزهـا مـیـگُـذَرَن‍ـد ...

و مَنـ هـَر روز ...

دُنـیـا را ب‍ـیـش‍ـتـَر مـیـشـِنـاسـَمـ‍ ...

عـاقـِلـ تـَر مـیـشـَوم‍ـ ...

دیـگـَر کَـمتـَر رویـا مـیـبـافَـمـ‍ ...

وَ دیـرتَـر آدَمـهـا را بـاوَر مـیـکُـنَـمـ ‍...

بـیـشتـَر اِحــس‍اساتَـمـ‍ را نـادیدِه‍ میـگیـرَمـ ‍...

روزهـا مـیـگُـذَرَنـد ...

و مَن‍ـ هـَر روز ...

بیشتَر اَز دُنیاۍ سادِگۍ اَمـ‍ فاصِلِہ میگیرَم‍ـ :)

 

 

•|روزا ارومــ


•|شـــبـا داغـــونــ


•|ایــنـِــ قـــانـونــ :)

⇆فَـــرآمـوشـ کُنْـ⇄ ✡عِـینِ‍ یِـ آلزآیــمِریـ✡

]]>
سلامی دوباره 2016-05-01T10:45:53+01:00 2016-05-01T10:45:53+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/65 tarane joon سلام ببخشیدخیلی وقته که نیومدمفکر کنم مدیروبماز دست نظر ندادن شما قهر کرده نظر بدین زیادتا دوباره برگرده سلام
ببخشید
خیلی وقته که نیومدم
فکر کنم مدیروبم
از دست نظر ندادن شما قهر کرده
نظر بدین زیاد
تا دوباره برگرده
]]>
سلامتی دخترا 2016-05-01T10:44:04+01:00 2016-05-01T10:44:04+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/64 tarane joon &nbsp; &nbsp;{ ωـلامتے בـפֿـتراااااااااااااا } &nbsp; &nbsp;میگלּ בـפֿـترا ایלּ رפּـزا اصלּ بـہ پـωـرا اعتماـב نـבارن. &nbsp;میگלּ בـפֿـتراے امرפּـز همـہ عصبے פּ بـבاـפֿـلاـᓆ شـבن. &nbsp;میگלּ בـפֿـترا בیگ مث ᓆـبلنا פـال פּ פــפּـصلـہ نـבارלּ &nbsp;.میگלּ בـפֿـترا בیگـہ اـפــωـاـωـاتے نمیشن. &nbsp;یڪًـے میگـᓅـت בـפֿـترҐ בـפֿـتراے ᓆــבیم...... &nbsp;رᓅـیـᓆـҐ میگـᓅـت בـפֿـتراے امرפּـزے همش بلـבלּ آرایش&nbsp; ڪًـنن. &nbsp;ωـڪًــפּـت ڪًـرבҐ בهنҐ باز نشـב ڪًــہ بگҐ &nbsp;یـہ בـפֿـتر

 

 { ωـلامتے בـפֿـتراااااااااااااا }
 
 میگלּ בـפֿـترا ایלּ رפּـزا اصלּ بـہ پـωـرا اعتماـב نـבارن.


 میگלּ בـפֿـتراے امرפּـز همـہ عصبے פּ بـבاـפֿـلاـᓆ شـבن.


 میگלּ בـפֿـترا בیگ مث ᓆـبلنا פـال פּ פــפּـصلـہ نـבارלּ


 .میگלּ בـפֿـترا בیگـہ اـפــωـاـωـاتے نمیشن.


 یڪًـے میگـᓅـت בـפֿـترҐ בـפֿـتراے ᓆــבیم......


 رᓅـیـᓆـҐ میگـᓅـت בـפֿـتراے امرפּـزے همش بلـבלּ آرایش  ڪًـنن.


 ωـڪًــפּـت ڪًـرבҐ בهنҐ باز نشـב ڪًــہ بگҐ


 یـہ בـפֿـتر غمشـפּ پشتـہ آرایش پنهـפּـלּ میڪًـنـہ


 .نشـב بگҐ בـפֿـتراے امرפּـز בاغـפּـنלּ چـפּـלּ בنیاے امرפּـز اـפּـنا رפּ בاغـפּـלּ ڪًـرבـہ


 .یاـבҐ رᓅ ڪً بگҐ اگ בـפֿـتراے ᓆــבیҐ פֿــפּـب بـפּــבלּ פּـاـωــہ ایלּ بـפּــב ڪً مرבایے ᓆــבیمҐ פֿــפּـب بـפּــבن.


 یاـבҐ رᓅ بگҐ چـہ تـפּــᓆـعے בارے از בـפֿـترے ڪً از اعتماـבش ωــפּ اـωـتـᓅـاـבـہ شـבه؟؟؟


 ωـلامتے בـפֿـترا ڪً مرב بـפּــבنـפּ بیشتر از פֿـیلے مرבا  بلـבن...
 


 פּـلے همیشـہ بایـב ωـڪًــפּـت ڪًـنن!


 بازҐ یاـבت نره:ـבـפֿـترها ᓅـریاـב نمیزننـב!

 

 

 

هـــر کارے کردیم پـــشت سرمون حرف زدن...⇣


⇣هــــر شکلی شدیم پـــشت سرمون حرف زدن... خودمونــے شدیم... گفتن جلفـہ ♨


⇣ســـر سنگین شدیم ... گفتن مغروره


تا خندیدیم... گفتن سبکہ


⇣تا اخم کردیم... گفتن خودشو میگیره


ساده شدیم ... گفتن احمقہ♨


⇣تحویل نـــگرفتیم... گفتن خودشیفته س


⇣خاکی شدیم... گفتن داره آمار میده


وقتــے حرف زدن و جوابشونو دادیم... گفتن دیدی حق با ماست لجش گرفتہ ♨


⇣وقتــے حرف زدن جوابشونو نــــدادیم... گفتـــن دیدی حــــق با ماست لال شده♨

⇤⇣هـــرجور شدیم این جماعت بیکار یــہ چیزے گفتن...

ایـــن مردم هیچ وقت


احـــترام گذاشتن بــہ عقاید همو یاد نمیگیرن...♨


⚡پــس براے خودت زندگــے کــــن⚡

]]>
بازدید 2016-01-09T14:11:52+01:00 2016-01-09T14:11:52+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/46 ک.ل .... دمتون گرم با این بازدیدهاتون 92 تاااااااافقط تورو خدا نظر بدین. دمتون گرم با این بازدیدهاتون 92 تاااااااافقط تورو خدا نظر بدین.
http://uupload.ir/files/43eb_untitled.png ]]>
کدوم؟ 2016-01-03T17:05:03+01:00 2016-01-03T17:05:03+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/42 ک.ل .... من 20

من 20

]]>
نویسنده 2016-01-03T16:59:12+01:00 2016-01-03T16:59:12+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/40 ک.ل .... سلامبروبچبهیکعددنویسندهنیاز مندیم. &nbsp; سلام
بروبچ
به
یک
عدد
نویسنده
نیاز مندیم.

 
]]>
♥♥♥♥♥♥ 2016-01-03T16:55:32+01:00 2016-01-03T16:55:32+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/39 ک.ل .... ]]> عنـפּـاךּ כنبال ᑐـیا ᓄـۓ گرכـכ ... 2016-01-03T16:44:26+01:00 2016-01-03T16:44:26+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/38 ک.ل .... &nbsp;میترωـҐ از בـפֿـتراے ڪـہ شرҐ פּ פـیا نـבارלּ &nbsp;ایناے ڪـہ هر رפּـز با یڪے مے پرלּ &nbsp;ایناے ڪـہ بـפֿـاطر یـہ پـωـر هزارتا בرפּـغ بـہ پـבر ماـבرشـפּـלּ میگלּ &nbsp;....ایناے ڪـہ از اـפــωـاـωـات بـפּـے نبرבלּ &nbsp;....ایناے ڪـہ ظراـ؋ـت زنـפּـنـہ نـבارלּ &nbsp;.... ایناے ڪـہ بـב בهنלּ &nbsp;....ایناے ڪـہ شیطنتـפּ با هرزگے اشتباـہ گر؋ـتלּ &nbsp;ایناے ڪـہ بـہ جاے شیطنتاے בـפֿـترפּـنـہ ڪارشـפּـלּ شـבـہ تیغ زבלּ פּــבنیاشـפּـלּ شـבـہ مـבل ماشیלּ פּ پـפּـل פּ شارز &nbsp;..

 میترωـҐ از בـפֿـتراے ڪـہ شرҐ פּ פـیا نـבارלּ


 ایناے ڪـہ هر رפּـز با یڪے مے پرלּ


 ایناے ڪـہ بـפֿـاطر یـہ پـωـر هزارتا בرפּـغ بـہ پـבر ماـבرشـפּـלּ میگלּ


 ....ایناے ڪـہ از اـפــωـاـωـات بـפּـے نبرבלּ


 ....ایناے ڪـہ ظراـ؋ـت زنـפּـنـہ نـבارלּ


 .... ایناے ڪـہ بـב בهنלּ


 ....ایناے ڪـہ شیطنتـפּ با هرزگے اشتباـہ گر؋ـتלּ


 ایناے ڪـہ بـہ جاے شیطنتاے בـפֿـترפּـنـہ ڪارشـפּـלּ شـבـہ تیغ زבלּ פּــבنیاشـפּـלּ شـבـہ مـבل ماشیלּ פּ

پـפּـل פּ شارز


 ... میترωـҐ


 میترωـҐ از בـפֿـتراے ڪ בیگـہ בـפֿـتر نیـωـتלּ


 بانـפּ בـפּــωـت مלּ


 פֿـیلے بیشتر از اینا مے ارزے ᓆــבر פֿــפּــבتـפּ بـבـפּـלּ  


 פـیا ؋ـاز بالا 

]]>
Happy New Year 2015-12-31T15:55:10+01:00 2015-12-31T15:55:10+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/37 ک.ل .... سلامسال نومبارکبرین ادامه کادوی سال نوم به شمایه عالمه عکسه سال نوهکپی هم آزادهبزارین تو وبتون حال کنینفقط تورو خدا نظر فراموش نشهآها راستی اگه کانال دبی رو دارینساعتای یازده دوازده به وقت اونا نور افشانی روبرجای العرب و خلیفه هستش ببینین سلام
سال نو
مبارک
برین ادامه
کادوی سال نوم به شما
یه عالمه عکسه سال نوه
کپی هم آزاده
بزارین تو وبتون حال کنین
فقط تورو خدا نظر فراموش نشه
آها راستی اگه کانال دبی رو دارین
ساعتای یازده دوازده به وقت اونا نور افشانی رو
برجای العرب و خلیفه هستش ببینین
]]>
درس 2015-12-31T14:59:28+01:00 2015-12-31T14:59:28+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/33 ک.ل .... چگونه درسها را بهتر یاد بگیریم؟ 1- درس را (بد نیست) قبل از رفتن به کلاس مرور کرده و از سر و ته آن و اینکه در چه زمینه ایست سر در بیاورید (یکدور مطالعه کنید). 2- سر کلاس درس را خوب گوش کنید و هر جا را نفهمیدید یا بپرسید یا یادداشت کنید و یا روی کتاب علامت زده و بعد کنجکاوانه تا آن قسمت را خوب نفهمید ه اید از آن نگذرید. آنچه را که فهمیده اید برایتان مسئله انگیز نخواهد بود مهم قسمتهایی است که نفهمیده اید. 3- بعد از کلاس (خصوصا اگر یادداشت برداری می کنید) به مدت ده دقیقه درس داده شده را چگونه درسها را بهتر یاد بگیریم؟
1- درس را (بد نیست) قبل از رفتن به کلاس مرور کرده و از سر و ته آن و اینکه در چه زمینه ایست سر در بیاورید (یکدور مطالعه کنید).
2- سر کلاس درس را خوب گوش کنید و هر جا را نفهمیدید یا بپرسید یا یادداشت کنید و یا روی کتاب علامت زده و بعد کنجکاوانه تا آن قسمت را خوب نفهمید ه اید از آن نگذرید. آنچه را که فهمیده اید برایتان مسئله انگیز نخواهد بود مهم قسمتهایی است که نفهمیده اید.
3- بعد از کلاس (خصوصا اگر یادداشت برداری می کنید) به مدت ده دقیقه درس داده شده را مرور کرده و یادداشت های خود را با دیگری یا با کتاب و غیره مقایسه و تکمیل نمایید. در ادامه مطالب درس داده شده را خلاصه کرده و نکات برجسته درس را یادداشت کنید.
4- همان شب ظرف مدت ده دقیقه برای هر درس، درسهای داده شده را مرور کرده و به خاطر بسپارید. قبل از جلسه بعدی که باز آن درس را دارید، باید ظرف مدت کوتاهی (5 الی 15 دقیقه برای هر ساعت و بسته به نوع درس) یکدور دیگر درس را با سرعت مرور کرده و هر جا را که از یادتان رفته است دوباره بخوانید.
5- مرور بعدی برای امتحان ترم یا میان ترم و به هر صورت برای امتحان بعدی است که به شکل مرور نکات مهم و نه از سر تا ته خواندن دروس به طور مکرر، انجام می شود.
اگر به این طریق عمل کنید ملاحظه خواهید کرد که به جای صرف وقت زیاد روی هر درس و بارها آن را از اول تا آخر خواندن مدت زمانی را که برای مرور و یادگیری کامل هر درس صرف می نمایید، کمتر از وقتی است که صرف یکبار خواندن مجدد آن می شود.

]]>
بای 2015-12-17T18:15:13+01:00 2015-12-17T18:15:13+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/32 tarane joon بای تا فردا بای 2015-12-17T17:58:47+01:00 2015-12-17T17:58:47+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/29 ک.ل .... بای تا فردا کدوم؟ 2015-12-17T17:52:11+01:00 2015-12-17T17:52:11+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/28 ک.ل .... من=صد در صد 1


من=صد در صد 1

]]>
زندگی چه میگوید؟ 2015-12-17T17:50:06+01:00 2015-12-17T17:50:06+01:00 tag:http://nasringhaemisabam.mihanblog.com/post/27 ک.ل ....

زندگی چه می گوید؟امروز كه از خواب بیدار شدم  از خودم پرسیدم: زندگی چه می گوید؟ جواب را در اتاقم پیدا كردم... پنكه گفت: خونسرد باش! سقف گفت: اهداف بلند داشته باش! پنجره گفت: دنیا را بنگر! ساعت گفت: هر ثانیه باارزش است! آیینه گفت: قبل از هر كاری، به بازتاب آن بیندیش! تقویم گفت: به روز باش! در گفت: در راه هدف هایت، سختی ها را هُل بده و كنار بزن! زمین گفت: با فروتنی نیایش كن!

]]>